HÆDERSMEDLEM

POVL WESTPHALL

1965

 

 

FØDT
1907

 

DØD
1993

 

DANSKE FLYVERE
1965-1993

Redaktør Povl Westphall

 

MOTIVATION

Bestyrelsen ønskede at uddele hædersplaquetten til redaktør POVL WESTPHALL. Formanden motiverede dette med følgende ord: Redaktør POVL WESTPHALL begyndte så tidligt som i 1925 sin bane som journalist med flyvningen som sit område og har i de forløbne år i såvel skrift som tale været flyvningen – og ikke mindst dansk flyvning – en god mand. Han har tjent flyvningens sag, ikke alene fra sit skrivebord, men har så snart og så ofte han så formål dermed og lejlighed dertil selv deltaget i utallige flyvninger, hvis oplevelser og indtryk han gennem sin journalistik har delagtiggjort befolkningen i med soberhed, entusiasme og fremragende fortællerevne.

Dansk flyvning har næppe en bedre og flittigere “gentleman of the press” som formidler og talerør, og DANSKE FLYVERE har ofte kunnet trække på hans viden og kooperative indstilling. Vi ved, at POVL WESTPHALL omfatter vor Forening og flyvningens sag med den største interesse, og da han desuden gennem sin mangeårige journalistik og personlige fremtræden i så rigt mål har opfyldt en af Foreningens formålsparagraffer “at fremme flyvningen og udbrede kendskab til den og dens vilkår”, henstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at POVL WEST-PHALL ved først givne lejlighed tildeles DANSKE FLYVERE hædersplaquette.

Forsamlingen gav enstemmigt og med akklamation sit bifald til kende.

Billede, taget 1993: Povl Westphall får, sammen med Gunnar Nu-Hansen, overrakt æresmedlems-kort af den daværende formand for Danske Flyvejournalisters Klub, Erik Eriksen.


MINDEORD

Fra FLYV nr. 10 oktober 1993; 

Danske flyvejournalisters nestor, fhv. redaktør Povl Westphall, døde efter længere tids sygdom den 26. august. Han blev 86. Det vil ikke være korrekt at sige, at Westphall var flyveinteresseret – han var flyvebegejstret! Ingen anden dansk dagbladsjournalist har skrevet så entusiastisk – og så meget – om luftfart. Men selv om Westphall var god ven med alle spidserne i skandinavisk luftfart og helst ville skrive om det positive, var han først og fremmest journalist – en “god historie” skulle i bladet, uanset hvad vennerne mente. Det siges også, at SAS ledelsen ved pressemøder var lidt bange for hvilke spørgsmål, “PW” kunne komme med – han var altid særdeles velorienteret om, hvad der rørte sig bag luftfartens kulisser. 

Han elskede at flyve, selv om han aldrig selv blev pilot. Men han var til det sidste så flyvebegejstret, at han omhyggeligt loggede alle sine flyverejser – det blev sammenlagt til et godt stykke over to mio. km. 

Povl Westphall blev medarbejder ved Berlingske Tidende i 1945 og fortsatte som lejlighedsvis skrivende medarbejder ved bladet, til han var godt oppe i 80’erne. Han skrev også bøger. fx 50-års jubilæumsskrifter for Det Danske Luftfartsselskab og Kastrup lufthavn. 

I 44 år, fra 1939 til 1951 og igen fra 1959 til 1991 var Westphall medlem af bestyrelsen for Danske Flyvejournalisters Klub, de fleste af årene som næstformand, og ved sin afgang fra bestyrelsen blev han æresmedlem af foreningen. 

Han var også medlem af repræsentantskabet for Danmarks Flyvemuseum, hvor han i kraft af sin position på afgørende vis prægede museets udvikling. I 1975 blev han den første formand for støtteforeningen Flyvemuseets Venner, og da han gik af i 1984, udnævntes han til æresmedlem. 

I 1954 fik han Luftfartspokalen, året efter Aeroklubbens gyldne plakette og i 1989 FAI’s Tissandier diplom. Han var hædersmedlem af Foreningen Danske Flyvere.