ÆRESMEDLEM

HANS JØRGEN PAGH

1975

 

FØDT
1905

 

 

DØD
1994

 

 

DANSKE FLYVERE
1933-1994

Generalløjtnant H.J. Pagh

 

MOTIVATION

 

Bestyrelsen har besluttet i dag at foreslå generalforsamlingen, at 2 mangeårige og – vil man nok om lidt indrømme mig – særlig fortjenstfulde medlemmer udnævnes til æresmedlemmer, nemlig Oberst L. Bjarkov og Generalløjtnant H.J. Pagh.

Generalløjtnant H.J. Pagh blev uddannet til militærflyver på Hærens Flyveskole, hold 1933, sidste hold på flyvepladsen ved Lundtofte, som Hæren havde fra 1926 til 1933. GL Pagh blev samme år optaget som medlem i DANSKE FLYVERE.

Den 16/2 1938 blev han valgt ind i bestyrelsen, hvor han straks overtog kassererposten og bestred den indtil den 14/2 1946. Han blev da valgt til formand for foreningen. Formandsposten bestred han i denne omgang til den 16/3 1950. Den 24/2 1959 valgtes han påny til formand for foreningen og varetog derefter posten indtil den 30/9 1962. Han har således været i bestyrelsesarbejdet i 15 1/2 år, heraf 7 1/2 år som formand, indtil nu det eneste medlem, der har beklædt denne post to gange.

GL Pagh har ved sit lange virke i bestyrelse og som formand samt i kraft af sin personlighed i høj grad været med til at præge foreningens virksomhed. Han var en myndig bærer af foreningens traditioner, som han hagede om og gjorde sit til at forstærke. I hans funktionsperiode faldt krigen og den nære efterkrigstid, som nok foreningsmæssigt set var begunstigede år, men som også indebar vanskelige forhold. GL Pagh forstod at lede foreningen under disse forhold.

Generalens indsats for flyvningen uden for foreningen behøver ikke sin nærmere udpensling. Hans karriere borger for denne virksomheds særlige karakter. Da han i sidste omgang forlod formandsposten i foreningen “i utide” var grunden, at han den 1/10 1962 udnævntes til Chef for Flyvevåbnet. Denne post bestred han, indtil han i 1970 søgte og fik sin afsked.

 


 

MINDEORD

 

Fra FLYV nr. 5 maj 1994;

Generalløjtnant H. J. Pagh, der døde den 16. marts, 88 år gammel, blev militærflyver i 1933. Han var chef for Hærens Flyvertroppers 2. Eskadrille fra 1938 til 1940 og forestod dens omdannelse fra recognoscerings- til jagereskadrille, ligesom han prøvefløj den første dansk-byggede Fokker D.XXI.
Senere var han stabschef hos generalinspektøren for Hærens Flyvertropper og chef for Sjællandske Flyverafdeling. Ved Flyvevåbnets oprettelse i 1950 kom han først til Flyverkommandoen. I 1953 blev han chef for FSN Alborg, men allerede i 1955 vendte han tilbage til Vedbæk, som chef for Flyverstabens personelafdeling, og senere på året blev han chef for Flyverstaben. Efter et kort mellemspil som chef for Flyvertaktisk Kommando blev han i 1962 chef for Flyvevåbnet. Han afgik med pension i 1970. Generalen var medlem af Flyvevåbnets Soldaterforenings ærespræsidium og Æresmedlem i Foreningen Danske Flyvere.