HÆDERSMEDLEM

HARALD JULIUS HANSEN

1937

 

FØDT
1892

 

DØD
1941

 

DANSKE FLYVERE
1918-1941

 

BESTYRELSEN
1927-1941

MINDEORD                                                           CERTIFIKAT

Følgende er bragt i FLYV 1941, nr. 9 september

Luftkaptajn Harald Hansen er død!

Torsdag, den 26. Juli indløb fra England den sørgelige Meddelse at Luftkaptajn Harald Hansen den 24. Juli var omkommet ved et Ulykkestilfælde. Under den foreliggende Situation er de Enkeltheder, man kan få om Sted, Årsag og lignende meget sparsomme, men såvidt vides blev han dræbt i en Ruteflyvemaskine, medens denne holdt stille på Jorden, idet et andet Luftfartøj kolliderede med den.

Harald Hansen var født den 17. Juni 1892 i Bloustrød ved Birkerød og fejrede således for kort Tid siden sin 49-Års Fødselsdag ”somewhere in England”. Da han som ungt Menneske kom ind til Militærtjeneste, gennemgik han de behørige Skoler og gjorde derefter Tjeneste under Sikringsstyrken som Sergent ved 43. Bataillon. Flyvningen havde dog allerede dengang hans udelte Interesse, og fra den 4. August 1917 lykkedes det ham at blive antaget til Uddannelse ved Hærens Flyveskole på Kløvermarken. I Februar 1918 erhvervede han sig Militærflyvercertifikatet og er senere avanceret til Sekondløjtnant og Løjtnant af Reserven i Hærens Flyvertropper.

Da Harald Hansens militære Flyveuddannelse var tilendebragt, blev han i Årene 1920 til 1922 knyttet til ”Dansk Luft Rederi”, der med Flyveren, Kaptajn John Foltmann, som Direktør drev Passagerflyvninger fra Lundtofte Flyveplads.

Den 13. April 1921 erhvervede han sig Trafikflyvercertifikat ( dansk Trafikflyvercertifikat Nr. 2) og fløj blandt andet i Sommeren 1922 hver Søndag Morgen de Københavnske Morgenaviser til Aarhus for Dansk Luft Rederi.

Da dansk Flyvning i de efterfølgende År levede under meget trange Kår, måtte Harald Hansen for en Tid søge over i andet Erhverv. Han var i nogen Tid ansat i Toldvæsenet som Toldrorsbetjent og drev derefter en Vognmandsforretning i København, ligesom han en Overgang var Indehaver af en Cykelforretning i Jyderup.

Hele hans Lyst stod dog til Flyvningen, og da der i 1926 åbnede sig en Mulighed for at komme tilbage til dette Felt, lod han sig knytte til Det Danske Luftfartselskab som Trafikflyver.

Harald Hansen har praktisk talt gjort hele Udviklingen med inden for Lufttrafikken, idet han i sin Tid begyndte at flyve de små og relativt usikre Luftfartøjer, der end ikke var forsynet med Radioinstallation, og til Slut fløj som Luftkaptajn på internationale Luftruter med de store 4-motors Luftfartøjer.

Den 20. Januar 1937 havde Harald Hansen tilbagelagt 1 Million Kilometer i Det Danske Luftfartselskabs Tjeneste, og ved sin Død havde han udført lige ved 2 Millioner Kilometer.  Medens det tog ham 8 År at tilbagelægge den første ¼ Million Kilometer og 3 År om den anden ¼ Million, blev de resterende Kilometer – altså op mod 1 Million Kilometer – tilbagelagt på godt 2½  År. Dette viser bedre end mange Ord, hvilken Udvikling indenfor Flyvningen Harald Hansen har været med til at gennemføre.

Da Harald Hansen som den første af D. D. L.s Flyvere passerede 1 Million Kilometer, modtog han af Hans Majestæt Kongen Udnævnelse til Ridder af Dannebrog. Nogen Tid forud havde han fået tildelt Clifford Harmon Trofæet, ligesom han også var tildelt Foreningen ”Danske Flyvere” Æresplaquette. I en Årrække var Harald Hansen Medlem af Bestyrelsen for Foreningen ”Danske Flyvere”.

Harald Hansen var Flyver med ganske usædvanlige Anlæg for sit Fag. Han var praktisk talt ”ét med sin Maskine”, og det skyldes utvivlsomt hans instinktive Reaktioner, at han, i alle de mange År han krydsede Lufthavet, aldrig har været ude for noget alvorligt Uheld – han var en Flyver i den højeste Klasse.

Harald Hansen var overordentlig pligtopfyldende og var kendt og afholdt af Tusinder af Passagerer, der blandt andet skattede hans friske og frejdige Væsen og hans ukuelige Humør – Egenskaber, der gjorde ham til en velkommen Gæst i alle Europas Lufthavne.

For Det Danske Luftfartselskab er det et smerteligt Tab at miste den ældste og mest erfarne af sine Flyvere; men Harald Hansen har ved sit Arbejde og sin Personlighed sat sig et Minde, som sent vil blive glemt af Kammeraterne i Luftfartselskabet og Lufthavnen, såvel som blandt alle hans talrige Venner.

Æret være hans Minde!

Lybye,

Adm. Direktør for Det Danske Luftfartselskab.


Luftkaptajn Harald Hansen.

HARALD HANSEN’s alt for tidlige Død vil vække Sorg og Savn i vide Kredse. Indenfor Danske Flyvere er Underretningen modtaget med Vemod. Vi føler alle, at Danmark har mistet en af sine gode Sønner, at vi har mistet en god Ven. Harald Hansen var i hele sin Færd en overordentlig hjælpsom Kammerat, der aldrig skyede nogen personlig Anstrengelse, når hans Hjælp var påkrævet, og mange vil med den største Taknemlighed mindes den beskedne – måske noget generte – Måde, hvorpå Hjælpen blev ydet. Alle vil mindes de mange gode Timer, hvor han med sit smittende Humør og sin uforlignelige Fortællekunst gjorde tidligere Tiders Oplevelser indenfor Flyvningens Historie lyslevende for Tilhørerne. Som mangeårigt medlem af Danske Flyveres Bestyrelse ydede han et stort og fortjenstfuldt Arbejde for den Forening, hvis Ve og Vel altid Iå ham på Sinde. Vi forstår ikke, at vi aldrig mere skal gense vor gode og elskelige Kammerat, men vi vil bevare hans Minde rent og uplettet, som han efterlod det fra sin Færden mellem os.

Tage Andersen,

Formand for Danske Flyvere.

Yderligere omtale af Harald Julius Hansen kan findes på Danish WW2 Pilots hjemmeside via følgende Link.