ÆRESMEDLEM

JACOB CHRISTIAN HANSEN-ELLEHAMMER

1931

 

 

FØDT
1871

 

 

DØD
1946

 

 

DANSKE FLYVERE
1917-1946

 

MINDEORD

Fra FLYV nr. 6 juni 1946;

ELLEHAMMER ER DØD

Europas første Flyver, Direktør Jacob Christian Ellehammer, døde den 20. Maj paa Amtssygehuset i Gentofte efter nogle Ugers Sygeleje.

Jacob Christian Ellehammer blev født den 14. Juni 1871 i Bakkebølle, Vordingborg Landsogn. Faderen, der var Entreprenør, paatog sig i 1874 sammen med sine to Brødre Udtømningen af Vaalse Vig, et dengang stort og anerkendelsesværdigt Arbejde, og her paa Falster tilbragte Jacob Christian Ellehammer sin Barndom. Allerede som Dreng begyndte Ellehammer at interessere sig for Flyvning, han eksperimenterede med Drager, fremstillet af gamle, kasserede Møllesegl fra de vindmølledrevne Pumper, der anvendtes til Udtømningsarbejderne, og han fik sine Drager til at løfte ret tunge Byrder.
Efter endt Skolegang kom Ellehammer i Urmagerlære i Nykøbing paa Falster, og efter at Læretiden var afsluttet, rejste han en Del paa Faget, som dengang var Skik og Brug. I 1889 søgte han imidlertid Uddannelse og Beskæftigelse ved elektromekaniske Virksomheder, han kom til København og fik Ansættelse ved Professor Jürgensens mekaniske Etablissement i Møllegade, den Tids mest moderne Virksomhed. Det var netop paa det Tidspunkt, da Elektriciteten begyndte at vinde Udbredelse i Danmark, og her var et udstrakt Arbejdsfelt for den unge, videbegærlige Mand, der ret hurtigt viste sine fremragende Evner som Opfinder paa mangfoldige Omraader. I 1896 startede han sin egen Virksomhed, et mekanisk Værksted.

Ellehammer kom efterhaanden til at beskæftige sig med mangt og meget, han eksperimenterede med en Fonograf, han byggede elektriske Automater, fremstillede Apparater til Forevisning af levende Billeder, og da han lærte de første Eksplosionsmotorer at kende, optog denne al hans Tid. Han tog selv fat paa Bygningen af Motorer, hans Værksted blev til en Fabrik, hvor han satte en Seriefabrikation af den berømte Ellehammer-Motorcykle i Gang, og al den Erfaring, han indhøstede paa Motorfrem-stillingens Omrande, vilde han nu forsøge at anvende til Bygning af en Flyvemotor. Han var af den Opfattelse, at saafremt det lykkedes ham at bygge en Motor, der ikke vejede mere end 5 Pund pr. Hestekraft, saa vilde det ogsaa kunde lade sig gøre at faa en Flyvemaskine til at løfte sig.
Barndommens Interesse for Flyvning var nemlig ikke glemt, tværtimod, den gærede stadig, til sidst tog den al hans Tid — og det blev ogsaa Flyvningen, der gjorde hans Navn berømt over hele Verden. Paa Laboratoriet i Istedgade 119, hvor han havde indrettet sin nye Motorcykle-virksomhed, byggede han en Serie Flyve-maskinemodeller og foretog en Mængde Forsøg med dem, som i 1905 resulterede i Bygningen af en stor Flyvemaskine, der blev bygget paa Laboratoriets øverste Etage. For at kunne foretage sine praktiske Flyveeksperimenter i Fred og Ro, fik Ellehammer ved Velvilje fra Greve Knuth, Knuthenborg, overladt den lille Ø Lindholm i Smaalandshavet i Nærheden af Bandholm til sine Flyveforsøg, og her slog han sig ned i Sommeren 1905.
Hans første Flyvemaskine var et Monoplan, men dette kom ikke i Luften. Aaret efter prøvede han med et Biplan, og denne Gang gik det bedre. Baade Flyvemaskine og Motor var af egen Konstruktion. Motoren, der var luftkølet, stationær med Cylindrene anbragt i Stjerneform, var bygget efter et Princip, som anvendes den Dag i Dag i mange moderne Motortyper. Om Ellehammers Motor-type skrev et amerikansk Blad for adskillige Aar siden, at Ellehammer var Fader til Stjernemotoren “Whirlwind”, som førte Lindbergh over Atlanterhavet. Da den første Motor viste sig at være for lille til at Maskinen kunde løfte sig med en Fører om Bord, blev der bygget en større paa 18 HK, og efter talrige Forsøg — og Havarier – lykkedes det Ellehammer, den 12. September 1906, at foretage den første Flyvning i Europa. Flyvningen strakte sig over en Distance paa 42 m og foregik i en Højde af 3/4 Meter.
Ellehammer fortsatte sine Flyveforsøg. Han byggede 14 forskellige Flyvemaskine-typer, som alle blev prøvede — og ødelagte. 1 Juni 1908 deltog han i det første Flyvestævne, som afholdtes her i Europa, i Kiel, og her vandt Ellehammer Førsteprisen. Flyveforsøgene blev nu henlagt til Eremitagesletten ved København, Monoplan-Typen “Ellehammer-Standard” blev bygget til Brug for Øresundsflyvningen i 1919, og ude ved Sluseværket i Københavns nuværende Sydhavn prøvede Ellehammer sin første Søflyvemaskine. Men Flyveeksperimenter koster Penge, og Ellehammer fik ingen Støtte til sit Arbejde paa at skabe en dansk Flyvemaskine, og derfor maatto han tilsidst lade de store Lande om den videre Udvikling. Ellehammers store Opgave var at konstruere et Luftfartøj tungere end Luften, som kunde gaa lodret til Vejrs og holde sig svævende over et bestemt Sted, og det lykkedes ham ogsaa i 1912 at konstruere en Helikopter, som formaaede at løfte sig ved egen Kraft med en Fører om Bord.
Ellehammer arbejdede ustandseligt paa at skabe noget nyt. I Aarenes Løb udtog han ca. 400 Patenter paa mange forskellige Slags Opfindelser. I 1920 byggede han sit nuværende Laboratorium i Hellerup og her SIM mango Opfindelser Dagens Lys, bl. a. en Petroleumskarburator, en Dampmotor, nye Benzinkarburatorer, Brandsprøjter, Ildslukkere og meget mere.
Ellehammers Død vil efterlade et stort Savn hos alle, der havde lært ham at kende, og med hans Bortgang forsvinder et helt Kapitel i Flyvningens Historie. Ellehammer var elsket og agtet af alle, han kom i Berøring med, og det var med oprigtig Sorg, at danske Flyverkredse modtog Meddelelsen om, at Flyvningens Ældste var gaaet bort. Ellehammer var Æresmedlem af Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab og Foreningen Danske Flyvere.

John Foltmann