HÆDERSMEDLEM

SVEN BENGT HELLDÉN

2002

 

 

FØDT
1926

 

 

DØD
2008

 

 

DANSKE FLYVERE
2002-2008

MOTIVATION

Major Bengt Helldén, Hædersmedlem af Danske Flyvere.

 

Til Foreningen DANSKE FLYVERE’s generalforsamling 2002 indstiller en enstemmig besty­relse, at Major Bengt Helldén udnævnes til Hædersmedlem af DANSKE FLYVERE med følgende motivation.

l november 1946 blev Bengt Helldén indkaldt til Hærens Flyvertropper’s 1.ESK i Værløse. Året efter kom han på Kornetskole med påfølgende udnævnelse til Sekondløjtnant. De følgende udnævnelser kom i takt med en stribe kurser i flyvekontrol og navigation, l 1966 følger et presse-officerskursus, som medfører, at Helldén ved siden af sit job som sek­tionschef for planlægningssektionen også fungerer som Presseofficer ved FTK indtil pensionering i 1986. Tidligt havde Helldén vist interesse for Flyvevåbnets historie og allerede i 1985 udgivet bogen “Flyvertaktisk Kommando 1955-1980”. Umiddelbart efter pensionering var Bengt Helldén i nogle år engageret i det civile forretningsliv, men vendte i 1990 tilbage til Flyvevåbnet som leder af Flyvevåbnets Historiske Samling. Et job han beholdt til 1996. I løbet af disse seks år forestod han flytningen af Flyvevåbnets Historiske Samling fra Værløse til Karup, fik intensiveret indsamlingen og registre­ringen af effekter, men fik også tid til at udgive bogen “Fra taktisk til ope­rativ kommando.” l 1995 var han også medredaktør på bogen “Fra Luftwaffe til Aerotech” og medvirkede ved udgivelsen af bogen “Kvindeligt Flyverkorps.” Endelig har han efter sin anden pensionering i 2000 udgivet bogen “Fra Hede til Flyvestation.”

Bengt Helldéns dybfølte interesse for dansk militærflyvning afspejles umiddelbart i hans bogudgivelser. Dette samt hans enestående initiativer og meget store arbejdsindsats for Flyvevåbnets Historiske Samling giver bestyrelsen anledning til at indstille til generalforsamlingen, at Bengt Helldén tildeles DANSKE FLYVERE’s Hædersplaquette.

 


MINDEORD

FLYV nr. 3 marts 2008 af Oluf Eriksen.

Dødsfald Major Sven Bengt Helldén

Helldén døde i Viborg den 21. januar 82 år gammel. Personen, der mere end nogen anden har hjulpet med at bevare Flyvevåbnets historie er selv gået over i historien. Efter skoletiden i Vejle blev Helldén redder ved Zonerednings-korpset 1944-46 og værnepligtig ved Hærens Flyvertropper, Værløse 1946. Efter Kornetskolen og udnævnelsen til Sekondløjtnant 1948 fulgte en tid ved Flyveskolen før uddannelsen i flyvekontrol og flyveledelse og tjenesten som stabsofficer ved Flyvekommandoen (FLK). Efter uddannelse i militær flyvekontroltjeneste i Texas, USA 1952-53, blev Helldén den første leder af flyvekontrolcenteret (MIL/ATCC) i Karup og efterfølgende stabsofficer ved FLK 1955- 62. Ved FLK forestod Helldén grundlæggende planlægning af flyvekontroltjenesten, herunder placering samt efterfølgende etablering af luftveje, radiofyr, VOR og TACAN anlæg. Fra 1962 blev Helldén stabsofficer ved Flyvertaktisk Kommando (FTK), Karup med planlægningsarbejde om beredskabet, forstærkningsplaner og internationale inspektioner.

Helldén blev i 1975 chef for planlægningssektionen og modtog flere skriftlige påskønnelser fra internationale stabe i NATO for sit altid velgennemførte arbejde. Helldén var ligeledes presseofficer ved FTK til pensioneringen 31. marts 1986. Han indgik herefter i en broders virksomhed og afsluttede sin HD uddannelse. I 1990 blev han igen ansat ved FTK som leder af Flyvevåbnets Historiske Samling (FHS). I flere trin fik han på fortrinlig vis etableret denne. Helldén var medforfatter til mange skrifter og flere bøger om Flyvevåbnet. Efter afgangen i 1996 fortsatte han til sin død med sin aldrig svigtende, omfattende støtte ved samlingen. Han var personen, der kendte alt om Flyvevåbenets historie. Han var i en periode medlem af kommunalbestyrelsen i Kølvrå.

Major Helldén blev tildelt Ridderkorset og Flyvevåbnets Hæderstegn. Han var ved sin død hædersmedlem i Foreningen Danske Flyvere. Hans viden og herlige humor vil blive savnet.

ERI